libcsp: 一个 10 倍于 Golang 的高性能 C 语言并发库

c/c++

浏览数:1,139

2020-6-15

libcsp是一个C语言实现的基于CSP模型的高性能并发库, 利用它你可以用C开发一些高性能项目.

特性:

 • 支持多核
 • 高性能调度器
 • 编译时栈大小静态分析
 • 高性能 Lock-free 通道
 • 支持 netpoll 和 timer

Golang和Libcsp比较

// Golang                    // Libcsp
go foo(arg1, arg2, arg3)            async(foo(arg1, arg2, arg3));
                       
var wg sync.WaitGroup              sync(foo(); bar());
wg.Add(2)                      
go func() { defer wg.Done(); foo(); }()
go func() { defer wg.Done(); bar(); }()
wg.Wait()

runtime.Gosched()                yield();
                       
chn := make(chan int, 1 << 6)          chan_t(int) *chn = chan_new(int)(6);
num = <-chn                   chan_pop(chn, &num);
chn <- num                   chan_push(chn, num);
                       
timer := time.AfterFunc(time.Second, foo)    timer_t timer = timer_after(timer_second, foo());
timer.Stop()                  timer_cancel(timer);

Github: https://github.com/shiyanhui/libcsp
文档: https://libcsp.com

作者:shiyanhui