JS算法题之每日一题-2.找出数组中出现次数最多的元素

javascript/jquery

浏览数:6

2020-5-23

AD:资源代下载服务

微信公众号:
醉前端

关注可了解更多题目及解题技巧。问题或建议,请公众号留言;

题目: 找出数组中出现次数最多的元素

给定一个数组,找出数组中出现次数最多的元素。

示例 1:
给定数组 nums = [3,1,2,1,3,4,3,5,3,6,3],
函数应该返回: 次数最多的元素为:3, 次数为:5

答案

 • 解法1:
const findMost = arr => {
  let hash = {};
  let maxNum = 0;
  let maxEle = null;
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    hash[arr[i]] === undefined ? hash[arr[i]] = 1 : hash[arr[i]]++;
    if (hash[arr[i]] > maxNum) {
      maxEle = arr[i];
      maxNum = hash[arr[i]];
    }
  }
  return `次数最多的元素为:${maxEle}, 次数为:${maxNum}`;
}
 • 解法2:
const findMost = arr => {
  let maxEle;
  let maxNum = 1;
  let obj = arr.reduce((p, item) => {
    p[item] ? p[item]++ : p[item] = 1;
    if(p[item] > maxNum){
      maxEle = item;
      maxNum++;
    }
    return p;
  }, {});
  return `出现次数最多的元素为:${maxEle},出现次数为:${maxNum}`;
}

每日更新一道算法题,加个关注呗老铁!


作者:醉前端