JS算法题之每日一题-1.数组删除重复项

javascript/jquery

浏览数:9

2020-5-23

AD:资源代下载服务

微信公众号:
醉前端

关注可了解更多解题技巧。问题或建议,请公众号留言;


题目: 删除排序数组中的重复项

给定一个排序数组,你需要在原地删除重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,返回移除后数组的新长度。不要使用额外的数组空间,你必须在原地修改输入数组并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。

示例 1:
给定数组 nums = [1,1,2],
函数应该返回新的长度 2, 并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2。
你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

示例 2:
给定 nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4],
函数应该返回新的长度 5, 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4。
你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

答案

解法1.

const removeDuplicates = nums => {
  let count = 0;
  const n = nums.length;
  for(let i = 1; i < n; i++){
    if(nums[i] != nums[i-1]){
      nums[i-count] = nums[i]
    }else{
      count++;
    }
  }
  return n-count;
};

解法2.

const removeDuplicates = nums => {
  let j = 0;
  const n = nums.length;
  for(let i = 1; i < n; i++){
    if(nums[i]!= nums[i-1]){
      j++;
      nums[j] = nums[i];
    }
  }
  return j+1;
};

每日更新一道算法题,加个关注呗老铁!


作者:醉前端