Abstract Factory抽象工厂模式

C#

浏览数:61

2019-9-17

抽象工厂模式是是用一个超级工厂去创建其他工厂,简单点说就是工厂的父类,属于创建型模式。

目标:提供一个创建一组对象的方法,而无需指定它们具体的类(同工厂方法)。
使用场景:系统的产品有多于一个的产品族,而系统只消费其中某一族的产品。
实现:在一个工厂里聚合多个同类产品。

案例

上一个工厂方法模式的案例是 一家生产电子产品的工厂,可以生产各种电子产品,但是这时候集团还拥有一家生产服装的工厂,
怎么能把这两个工厂给管理起来,其实把公产管理起来这样更加有助于去理解业务中的类的组织管理,不至于混乱不清晰。

namespace DesignPatterns.AbstractFactory
{
  /// <summary>
  /// 抽象工厂
  /// </summary>
  public abstract class AbstractFactory
  {
    public virtual ElectronicProduct GetElectronicProduct(string name)
    {
      throw new NullReferenceException();
    }
    public virtual CarProduct GetCarProduct(string name)
    {
      throw new NullReferenceException();
    }
  }
  /// <summary>
  /// 抽象工厂生成器,抽象工厂的调用入口
  /// </summary>
  public class FactoryProducer
  {
    /// <summary>
    /// 根据名称获取子类工厂的实例
    /// </summary>
    /// <param name="name"></param>
    /// <returns></returns>
    public static AbstractFactory GetFactory(string name)
    {
      if (name.ToLower() == "car")
        return new CarFactory();
      if (name.ToLower() == "electronic")
        return new ElectronicFactory();
      return null;
    }
  }


  #region 子类工厂 实现抽象工厂的方法
  public class CarFactory : AbstractFactory
  {
    public override CarProduct GetCarProduct(string name)
    {
      if (name.ToLower() == "motorbike")
        return new Motorbike();
      if (name.ToLower() == "xpandrally")
        return new XpandRally();
      throw new Exception("unknow product name");
    }
  }

  public class ElectronicFactory : AbstractFactory
  {
    public override ElectronicProduct GetElectronicProduct(string name)
    {
      if (name.ToLower() == "tv")
        return new TV();
      if (name.ToLower() == "mp4")
        return new MP4();
      if (name.ToLower() == "mp3")
        return new MP3();
      throw new Exception("unknow product name");
    }
  }

  #endregion

  #region 子类工厂的产品

  public abstract class CarProduct
  {
    public abstract void Run();
  }

  public class Motorbike : CarProduct
  {
    public override void Run()
    {
      Console.WriteLine("摩托车");
    }
  }

  public class XpandRally : CarProduct
  {
    public override void Run()
    {
      Console.WriteLine("拉力赛车");
    }
  }


  public abstract class ElectronicProduct
  {
    public abstract void Play();
  }

  public class TV : ElectronicProduct
  {
    public override void Play()
    {
      Console.WriteLine("TV play");
    }
  }

  public class MP4 : ElectronicProduct
  {
    public override void Play()
    {
      Console.WriteLine("MP4 play");
    }
  }

  public class MP3 : ElectronicProduct
  {
    public override void Play()
    {
      Console.WriteLine("MP3 play");
    }
  }

  #endregion


  public class AbstractFactoryTest
  {
    public static void Test()
    {
      //实例化造车工厂
      AbstractFactory carFactory = FactoryProducer.GetFactory("car");
      //获取摩托车实例
      var motorbike = carFactory.GetCarProduct("motorbike");
      //执行实例方法
      motorbike.Run();
      //实例化电子厂
      AbstractFactory electronicFactory = FactoryProducer.GetFactory("electronic");
      //获取tv实例
      var tv = electronicFactory.GetElectronicProduct("tv");
      tv.Play();
    }
  }
}

作者:sands