(BruteForce)暴力破解经典题目总结

Java基础

浏览数:178

2019-9-11

 在算法竞赛中,很多问题是来不及用数学公式推导出来的。或者说根本就找不到数学规律,这时我们就需要使用枚举来暴力破解。

不过枚举也是需要脑子的,一味的暴力只能超时。因此我这里选择了几道mooc上经典的题目来做复习。

1、完美立方。

 

 思路:

 从2到N枚举a的值,2到a枚举d的值,2到d的枚举b的值,2到c枚举b的值。当

 满足a*a*a==b*b*b+c*c*c+d*d*d
 的时候对结果输出。
 代码如下:
#include <iostream>

using namespace std;
int main() {
  int N;
  cin>>N;
  for(int a=2;a<=N;a++){
    for(int d=2;d<=a;d++){
      for(int c=2;c<=d;c++){
        for(int b=2;b<=c;b++){
          if(a*a*a==b*b*b+c*c*c+d*d*d) cout<<"Cube = "<<a<<", Thiple = ("<<b<<","<<c<<","<<d<<")"<<endl;
        }
      }
    }
  }
  return 0;
}

运行结果如下:

2、生理周期

 

做此题我们首先会有个思路就是从d+1开始一个一个尝试,直至满足条件(
(k-p)%23==0&&(k-e)%28==0&&(k-i)%33==0)
所以我们很轻易地就能写出对应的代码。代码如下:
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int p,e,i,d,N=0;
  while(cin >> p >> e >> i >> d&&p!=-1) {
    int k;
    for(k=d+1;(k-p)%23||(k-e)%28||(k-i)%33;k++);
    cout<<"Case "<<++N<<": The next triple peak occurs in "<<k-d<<" days."<<endl;
  }
  return 0;
}
不过在此我们是否会有个疑问。一个一个的尝试是否过于浪费时间了?
这里我们给出另一种思路。
我们先枚举出k+1后,第一个满足高峰的时间点作为第一种高峰的基数,这时我们需要等到k-p%23==0的时候停止。
这时的k代表着满足了k-p。
然后我们枚举下一种高峰的时间基数。这次我们每次只需要+23就够了。因为23以内肯定不满足第一种高峰。
随后我们再枚举第三个满足高峰的时间点的基数,这个基数-d就是我们最终的答案,这次我们每次跳过23*28个单位即可。
总体代码如下所示。
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int p,e,i,d,N=0;
  while(cin >> p >> e >> i >> d&&p!=-1) {
    int k;
    for(k=d+1;(k-p)%23;k++);//c++中正数就是true
    for(;(k-e)%28;k+=23);
    for(;(k-i)%33;k+=23*28);
    cout<<"Case "<<++N<<": The next triple peak occurs in "<<k-d<<" days."<<endl;
  }
  return 0;
}


运行结果如下。

3、POJ1013 Counterfeit Dollar(mooc中称硬币)

 题目链接

 这题目不难,但是这道题我WA了很多次。其中我说下WA的原因:

1.每个盘子称的牌子不一定有4个。

2.如果某个假币可能轻可能重,不要continue,要以heavy—-light的俩次形式输出。

思路:

定义一个大小为9字符串数组。作为每次输入的字符串。

依次假设每个硬币为假的。然后从重到轻挨个枚举,当找到假币的时候输出。

下面是AC代码:

#include <iostream>
#include <string>
#include <map>

using namespace std;
int main(){
  int N;
  cin>>N;
  map<char,int> m;
  for(int i=65;i<77;i++) {
    m[(char)i]=0;
  }
  while(N--){
    string str[9];
    cin>>str[0]>>str[1]>>str[2]>>str[3]>>str[4]>>str[5]>>str[6]>>str[7]>>str[8];
    for(int i=65;i<77;i++){
      int sign = 0;
      int left = 0,right = 0;
      string res="";
      m[(char)i]=1;
      for(int k=0;k<3;k++) {
        for (int j = 0; j < str[0+3*k].length(); j++)left += m[str[0+3*k][j]];
        for (int j = 0; j < str[1+3*k].length(); j++)right += m[str[1+3*k][j]];
        if (left == right) res = "even";
        if (left > right) res = "up";
        if (left < right) res = "down";
        if (res == str[2+3*k])sign++;
        left=0;
        right=0;
      }
      if(sign==3)cout<<(char)i<<" is the counterfeit coin and it is heavy.\n";

      sign=0;
      res="";
      m[(char)i]=-1;
      for(int k=0;k<3;k++) {
        for (int j = 0; j < str[0+3*k].length(); j++)left += m[str[0+3*k][j]];
        for (int j = 0; j < str[1+3*k].length(); j++)right += m[str[1+3*k][j]];
        if (left == right) res = "even";
        if (left > right) res = "up";
        if (left < right) res = "down";
        if (res == str[2+3*k])sign++;
        left=0;
        right=0;
      }
      if(sign==3) cout<<(char)i<<" is the counterfeit coin and it is light.\n";

      m[(char)i]=0;
    }
  }
  return 0;
}

4、EXTENDED LIGHTS OUT(POJ 1222)

题目链接

这道题着实有点难。不过我们这次用枚举的方法解答这个问题。

分析:

输入一个5*6的矩阵,让我们从中选取一个按钮方案,使最终所有灯都熄灭。

思路:

0、目标使所有灯的状态变为0。

1、想不干扰第1行别的灯的状态来改变第1行,就需要按下面的按钮才能准确的改变。

2、别的行数也是以此类推。

3、这样别的行数的状态都会随着第一行的变化而确定。

AC代码如下:

#include <iostream>
using namespace std;
int Matrix[5][6];
int res[5][6];
int temp[5][6];
void Flip(int &a){
  if(a) a=0;
  else a=1;
}
bool Check(){
  for(int i=0;i<6;i++){
    if(temp[4][i]) return false;
  }
  return true;
}
void print(int t){
  cout<<"PUZZLE #"<<t<<endl;
  for(int i=0;i<5;i++){
    for(int j=0;j<6;j++) {
      if(j==5)cout<<res[i][j];
      else cout << res[i][j] << " ";
    }
    cout<<endl;
  }
}
int main(){
  int N;cin>>N;
  for(int t=1;t<=N;t++){
    for(int i=0;i<5;i++)for(int j=0;j<6;j++)cin>>Matrix[i][j];//输入矩阵
    for(int a=0;a<2;a++)for(int b=0;b<2;b++)for(int c=0;c<2;c++)for(int d=0;d<2;d++)for(int e=0;e<2;e++)for(int f=0;f<2;f++){
      int A[6] = {a,b,c,d,e,f};
       for(int i=0;i<5;i++){
        for(int j=0;j<6;j++) res[i][j]=0;
       }
      for(int i=0;i<5;i++) {
        for(int j=0;j<6;j++){
          temp[i][j]=Matrix[i][j];
        }//循环copy
      }
      for(int i=0;i<6;i++){//依照枚举数组将第一排按下
        if(A[i]==1){
          res[0][i]=1;
          switch (i){
            case 0:
              Flip(temp[0][i]);
              Flip(temp[0][i+1]);
              Flip(temp[1][i]);
              break;
            case 5:
              Flip(temp[0][i]);
              Flip(temp[0][i-1]);
              Flip(temp[1][i]);
              break;
            default:
              Flip(temp[0][i]);
              Flip(temp[0][i-1]);
              Flip(temp[0][i+1]);
              Flip(temp[1][i]);
              break;
          }
        }
      }
      for(int i=0;i<3;i++){//其他数组依次往下按
        for(int j=0;j<6;j++){
          if(temp[i][j]==1){
            res[i+1][j]=1;
            switch (j){
              case 0:
                Flip(temp[i][j]);
                Flip(temp[i+1][j+1]);
                Flip(temp[i+1][j]);
                Flip(temp[i+2][j]);
                break;
              case 5:
                Flip(temp[i][j]);
                Flip(temp[i+1][j-1]);
                Flip(temp[i+1][j]);
                Flip(temp[i+2][j]);
                break;
              default:
                Flip(temp[i][j]);
                Flip(temp[i+1][j-1]);
                Flip(temp[i+1][j]);
                Flip(temp[i+1][j+1]);
                Flip(temp[i+2][j]);
                break;
            }
          }
        }
      }
      for(int i=0;i<6;i++){
        if(temp[3][i]==1){
          res[4][i]=1;
          switch (i){
            case 0:
              Flip(temp[3][i]);
              Flip(temp[4][i+1]);
              Flip(temp[4][i]);
              break;
            case 5:
              Flip(temp[3][i]);
              Flip(temp[4][i-1]);
              Flip(temp[4][i]);
              break;
            default:
              Flip(temp[3][i]);
              Flip(temp[4][i-1]);
              Flip(temp[4][i+1]);
              Flip(temp[4][i]);
              break;
          }
        }
      }
      if(Check()){
        print(t);
      }
    }
  }
}

不过这题可以利用二进制枚举法进行简化。

什么是二进制枚举法呢?

我在枚举从000000~111111的时候,我嵌套了6层循环,如果使用二进制来表示这个数组,我只需要枚举从0到31即可。

下面就是mooc老师写的代码。

#include <memory>
#include <string>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
int GetBit(char c,int i) {
//取c的第i位
  return ( c >> i ) & 1;
}
void SetBit(char & c,int i, int v) {
//设置c的第i位为v
  if( v )
    c |= ( 1 << i);
  else
    c &= ~( 1 << i);
}
void Flip(char & c, int i) {
//将c的第i位为取反
  c ^= ( 1 << i);
}
void OutputResult(int t,char result[]) //输出结果
{
  cout << "PUZZLE #" << t << endl;
  for( int i = 0;i < 5; ++i ) {
    for( int j = 0; j < 6; ++j ) {
      cout << GetBit(result[i],j);
      if( j < 5 )
        cout << " ";
    }
    cout << endl;
  }
}
int main() {
  char oriLights[5]; //最初灯矩阵,一个比特表示一盏灯
  char lights[5]; //不停变化的灯矩阵
  char result[5]; //结果开关矩阵
  char switchs; //某一行的开关状态
  int T;
  cin >> T;
  for( int t = 1; t <= T; ++ t) {
    memset(oriLights,0,sizeof(oriLights));
    for( int i = 0;i < 5; i ++ ) { //读入最初灯状态
      for( int j = 0; j < 6; j ++ ) {
        int s;
        cin >> s;
        SetBit(oriLights[i],j,s);
      }
    }
    for( int n = 0; n < 64; ++n ) { //遍历首行开关的64种状态
      memcpy(lights,oriLights,sizeof(oriLights));
      switchs = n; //第i行的开关状态
      for( int i = 0;i < 5; ++i ) {
        result[i] = switchs; //第i行的开关方案
        for( int j = 0; j < 6; ++j ) {
          if( GetBit(switchs,j)) {
            if( j > 0)
              Flip(lights[i],j-1);//改左灯
            Flip(lights[i],j);//改开关位置的灯
            if( j < 5 )
              Flip(lights[i],j+1);//改右灯
          }
        }
        if( i < 4 )
          lights[i+1] ^= switchs;//改下一行的灯
        switchs = lights[i]; //第i+1行开关方案和第i行灯情况同
      }
      if( lights[4] == 0 ) {
        OutputResult(t,result);
        break;
      }
    } // for( int n = 0; n < 64; n ++ )
  }
  return 0;
}

PS:这手二进制枚举秀到我了。

 总结:暴力破解也不是很轻松。需要使用者对破解边界有足够的熟练度才行。

 

作者:秃桔子