js算法练习:一头牛能活6岁,在第三年和第五年会产一头牛,在第六年自然死去,要求实现输入年份n,计算出n年后有多少头牛

javascript/jquery

浏览数:260

2019-9-7

1.考虑到每一年的牛的数量 影响后一年牛的数量,使用递归算法;

2.若扩展提问 n年后对应岁数的牛有几头,考虑使用数组存对应岁数的牛的数量;

var array = [1,0,0,0,0,0]
var year = 1
var current = ? 

/**
 * @array 每一岁牛对应数组
 * @year 计年器
 * @current 动态计算的年数
 */
function howmanycows (array,year,current) {
  let newarr = []

  if (current == year) {
    console.log('可以输出了',array)
    return array
  }

  //仅计算岁数分布
  array.forEach((item,i)=>{
    if(i == 0) {
      newarr[0] = 0  //首先上一年一岁的牛,第二年肯定已经两岁了,一岁首先清零
    }else{
      newarr[i] = array[i-1]   //牛每一年长一岁,所以数量取上一年前一位索引的value即可
    }
  })

  // 单独计算一岁的新生牛
  newarr[0] = newarr[2] + newarr[4]
  //单独减去6岁的牛
  newarr[5] = 0

  return howmanycows(newarr, year+1, current)
}
let finalArr = howmanycows(array,year,current)
let allNums = finalArr.reduce( (a,b) => a+b )

console.log('第'+current+'年'+allNums+'只')

作者:smile1213