图像边缘检测——几种图像边缘检测算子的学习及python 实现

python基础

浏览数:866

2019-7-21

 本文学习利用python学习边缘检测的滤波器,首先读入的图片代码如下:

import cv2
from pylab import *

saber = cv2.imread("construction.jpg")
saber = cv2.cvtColor(saber,cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(saber)
plt.axis("off")
plt.show()

  图片如下:

 边缘检测是图像处理和计算机视觉的基本问题,边缘检测的目的是标识数字图像中亮度变化明显的点,图像属性中的显著变化通常反映了属性的重要事件和变化。这些包括:深度上的不连续,表面方向的不连续,物质属性变化和场景照明变化。边缘检测是图像处理和计算机视觉中,尤其是特征提取中的一个研究领域。图像边缘检测大幅度的减少了数据量,并且剔除了可以认为不相关的信息,保留了图像重要的结构属性。

 在实际的图像分割中,往往只用到一阶和二阶导数,虽然原理上,可以用更高阶的导数,但是因为噪声的影响,在纯粹二阶的导数操作中就会出现对噪声的敏感现象,三阶以上的导数信息往往失去了应用价值。二阶导数还可以说明灰度突变的类型。在某些情况下,如灰度变化均匀的图像,只利用一阶导数可能找不到边界,此时二阶导数就能提供很有用的信息。二阶导数对噪声也比较敏感,解决的方法是先对图像进行平滑滤波,消除部分噪声,再进行边缘检测。不过,利用二阶导数信息的算法是基于过零检测的,因此得到的边缘点数比较少,有利于后继的处理和识别工作。

 人类视觉系统认识目标的过程分为两步:首先,把图像边缘与背景分离出来;然后,才能知觉到图像的细节,辨认出图像的轮廓。计算机视觉正是模仿人类视觉的这个过程。因此在检测物体边缘时,先对其轮廓点进行粗略检测,然后通过链接规则把原来检测到的轮廓点连接起来,同时也检测和连接遗漏的边界点及去除虚假的边界点。图像的边缘是图像的重要特征,是计算机视觉、模式识别等的基础,因此边缘检测是图象处理中一个重要的环节。然而,边缘检测又是图象处理中的一个难题,由于实际景物图像的边缘往往是各种类型的边缘及它们模糊化后结果的组合,且实际图像信号存在着噪声。噪声和边缘都属于高频信号,很难用频带做取舍。
 这就需要边缘检测来进行解决的问题了。边缘检测的基本方法有很多,一阶的有Roberts Cross算子,Prewitt算子,Sobel算子,Canny算子,Krisch算子,罗盘算子;而二阶的还有Marr-Hildreth,在梯度方向的二阶导数过零点。各种算子的存在就是对这种导数分割原理进行的实例化计算,是为了在计算过程中直接使用的一种计算单位。在对图像的操作,我们采用模板对原图像进行卷积运算,从而达到我们想要的效果。而获取一幅图像的梯度就转化为:模板(Roberts、Prewitt、Sobel、Lapacian算子)对原图像进行卷积。

一:微分算子

1.1  Sobel算子

理论如下:

 其主要用于边缘检测,在技术上它是以离散型的差分算子,用来运算图像亮度函数的梯度的近似值, Sobel算子是典型的基于一阶导数的边缘检测算子,由于该算子中引入了类似局部平均的运算,因此对噪声具有平滑作用,能很好的消除噪声的影响。Sobel算子对于象素的位置的影响做了加权,与Prewitt算子、Roberts算子相比因此效果更好。
Sobel算子包含两组3×3的矩阵,分别为横向及纵向模板,将之与图像作平面卷积,即可分别得出横向及纵向的亮度差分近似值。实际使用中,常用如下两个模板来检测图像边缘。

 检测水平边沿 横向模板 :           

 检测垂直平边沿 纵向模板:       

 图像的每一个像素的横向及纵向梯度近似值可用以下的公式结合,来计算梯度的大小。

 然后可用以下公式计算梯度方向。

 在以上例子中,如果以上的角度Θ等于零,即代表图像该处拥有纵向边缘,左方较右方暗。
 缺点是Sobel算子并没有将图像的主题与背景严格地区分开来,换言之就是Sobel算子并没有基于图像灰度进行处理,由于Sobel算子并没有严格地模拟人的视觉生理特征,所以提取的图像轮廓有时并不能令人满意。

代码及其结果演示:

代码1:

import cv2
from pylab import *

saber = cv2.imread("construction.jpg")
gray_saber = cv2.cvtColor(saber,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
gray_saber = cv2.resize(gray_saber,(200,200))

def SobelOperator(roi, operator_type):
  if operator_type == "horizontal":
    sobel_operator = np.array([[-1, -2, -1], [0, 0, 0], [1, 2, 1]])
  elif operator_type == "vertical":
    sobel_operator = np.array([[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]])
  else:
    raise ("type Error")
  result = np.abs(np.sum(roi * sobel_operator))
  return result


def SobelAlogrithm(image, operator_type):
  new_image = np.zeros(image.shape)
  image = cv2.copyMakeBorder(image, 1, 1, 1, 1, cv2.BORDER_DEFAULT)
  for i in range(1, image.shape[0] - 1):
    for j in range(1, image.shape[1] - 1):
      new_image[i - 1, j - 1] = SobelOperator(image[i - 1:i + 2, j - 1:j + 2], operator_type)
  new_image = new_image * (255 / np.max(image))
  return new_image.astype(np.uint8)

plt.subplot(121)
plt.title("horizontal")
plt.imshow(SobelAlogrithm(gray_saber,"horizontal"),cmap="binary")
plt.axis("off")
plt.subplot(122)
plt.title("vertical")
plt.imshow(SobelAlogrithm(gray_saber,"vertical"),cmap="binary")
plt.axis("off")
plt.show()

结果1展示:

代码2:

#_*_coding:utf-8_*_
from PIL import Image
from PIL import ImageEnhance
from numpy import *
from pylab import *
from scipy.ndimage import filters

image1 = Image.open('边缘特征提取/construction.jpg').convert('L')
im = array(image1)
#soble 导数滤波器 使用 Sobel 滤波器来计算 x 和 y 的方向导数,
imx = zeros(im.shape)
# print(imx)
filters.sobel(im,1,imx)

imy = zeros(im.shape)
filters.sobel(im,0,imy)

magnitude = sqrt(imx**2 + imy**2)
# print(magnitude)
def deal_with(a):
  for i in range(len(a)):
    if a[i] <50:
      a[i] =0
    elif a[i] >200:
      a[i] =255
    # else:
    #   a[i] = 155
  return a
a = np.apply_along_axis(deal_with,1,magnitude)
result = contour(magnitude, origin='image')
axis('equal')
axis('off')
figure()
hist(magnitude.flatten(),128)
show()

结果2展示:

1.2  Isotropic Sobel算子

 Sobel算子另一种形式是(Isotropic Sobel)算子,加权平均算子,权值反比零点与中心店的距离,当沿不同方向检测边缘时梯度幅度一致,就是通常所说的各向同性Sobel(Isotropic Sobel)算子。模板也有两个,一个是检测水平边沿的 ,另一个是检测垂直平边沿的 。各向同性Sobel算子和普通Sobel算子相比,它的位置加权系数更为准确,在检测不同方向的边沿时梯度的幅度一致。

1.3  Prewitt算子

理论:

       Prewitt算子是一种一阶微分算子的边缘检测,利用像素点上下、左右邻点的灰度差,在边缘处达到极值检测边缘,去掉部分伪边缘,对噪声具有平滑作用 。其原理是在图像空间利用两个方向模板与图像进行邻域卷积来完成的,这两个方向模板一个检测水平边缘,一个检测垂直边缘。

  对数字图像f(x,y),Prewitt算子的定义如下:

   G(i)=|[f(i-1,j-1)+f(i-1,j)+f(i-1,j+1)]-[f(i+1,j-1)+f(i+1,j)+f(i+1,j+1)]|

   G(j)=|[f(i-1,j+1)+f(i,j+1)+f(i+1,j+1)]-[f(i-1,j-1)+f(i,j-1)+f(i+1,j-1)]|  则 P(i,j)=max[G(i),G(j)]或 P(i,j)=G(i)+G(j)  经典Prewitt算子认为:凡灰度新值大于或等于阈值的像素点都是边缘点。即选择适当的阈值T,若P(i,j)≥T,则(i,j)为边缘点,P(i,j)为边缘图像。这种判定是欠合理的,会造成边缘点的误判,因为许多噪声点的灰度值也很大,而且对于幅值较小的边缘点,其边缘反而丢失了。

 Prewitt算子对噪声有抑制作用,抑制噪声的原理是通过像素平均,但是像素平均相当于对图像的低通滤波,所以Prewitt算子对边缘的定位不如Roberts算子。

 因为平均能减少或消除噪声,Prewitt梯度算子法就是先求平均,再求差分来求梯度。水平和垂直梯度模板分别为:

  检测水平边沿 横向模板                          

  检测垂直平边沿 纵向模板:

 对于如图的矩阵起始值:

 就是以下两个式子:

 该算子与Sobel算子类似,只是权值有所变化,但两者实现起来功能还是有差距的,据经验得知Sobel要比Prewitt更能准确检测图像边缘。

代码及结果演示:

代码:

import cv2
from pylab import *

saber = cv2.imread("construction.jpg")
# 首先将原图像进行边界扩展,并将其转换为灰度图。
gray_saber = cv2.cvtColor(saber,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
gray_saber = cv2.resize(gray_saber,(200,200))


def PreWittOperator(roi, operator_type):
  if operator_type == "horizontal":
    prewitt_operator = np.array([[-1, -1, -1], [0, 0, 0], [1, 1, 1]])
  elif operator_type == "vertical":
    prewitt_operator = np.array([[-1, 0, 1], [-1, 0, 1], [-1, 0, 1]])
  else:
    raise ("type Error")
  result = np.abs(np.sum(roi * prewitt_operator))
  return result


def PreWittAlogrithm(image, operator_type):
  new_image = np.zeros(image.shape)
  image = cv2.copyMakeBorder(image, 1, 1, 1, 1, cv2.BORDER_DEFAULT)
  for i in range(1, image.shape[0] - 1):
    for j in range(1, image.shape[1] - 1):
      new_image[i - 1, j - 1] = PreWittOperator(image[i - 1:i + 2, j - 1:j + 2], operator_type)
  new_image = new_image * (255 / np.max(image))
  return new_image.astype(np.uint8)


plt.subplot(121)
plt.title("horizontal")
plt.imshow(PreWittAlogrithm(gray_saber,"horizontal"),cmap="binary")
plt.axis("off")
plt.subplot(122)
plt.title("vertical")
plt.imshow(PreWittAlogrithm(gray_saber,"vertical"),cmap="binary")
plt.axis("off")
plt.show()

结果演示:

下面试一下Prewitt对噪声的敏感性

代码:

import cv2
from pylab import *

saber = cv2.imread("construction.jpg")
# 首先将原图像进行边界扩展,并将其转换为灰度图。
gray_saber = cv2.cvtColor(saber,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
gray_saber = cv2.resize(gray_saber,(200,200))


def PreWittOperator(roi, operator_type):
  if operator_type == "horizontal":
    prewitt_operator = np.array([[-1, -1, -1], [0, 0, 0], [1, 1, 1]])
  elif operator_type == "vertical":
    prewitt_operator = np.array([[-1, 0, 1], [-1, 0, 1], [-1, 0, 1]])
  else:
    raise ("type Error")
  result = np.abs(np.sum(roi * prewitt_operator))
  return result


def PreWittAlogrithm(image, operator_type):
  new_image = np.zeros(image.shape)
  image = cv2.copyMakeBorder(image, 1, 1, 1, 1, cv2.BORDER_DEFAULT)
  for i in range(1, image.shape[0] - 1):
    for j in range(1, image.shape[1] - 1):
      new_image[i - 1, j - 1] = PreWittOperator(image[i - 1:i + 2, j - 1:j + 2], operator_type)
  new_image = new_image * (255 / np.max(image))
  return new_image.astype(np.uint8)

def noisy(noise_typ,image):
  if noise_typ == "gauss":
    row,col,ch= image.shape
    mean = 0
    var = 0.1
    sigma = var**0.5
    gauss = np.random.normal(mean,sigma,(row,col,ch))
    gauss = gauss.reshape(row,col,ch)
    noisy = image + gauss
    return noisy
  elif noise_typ == "s&p":
    row,col,ch = image.shape
    s_vs_p = 0.5
    amount = 0.004
    out = np.copy(image)
    num_salt = np.ceil(amount * image.size * s_vs_p)
    coords = [np.random.randint(0, i - 1, int(num_salt))
       for i in image.shape]
    out[coords] = 1
    num_pepper = np.ceil(amount* image.size * (1. - s_vs_p))
    coords = [np.random.randint(0, i - 1, int(num_pepper)) for i in image.shape]
    out[coords] = 0
    return out
  elif noise_typ == "poisson":
    vals = len(np.unique(image))
    vals = 2 ** np.ceil(np.log2(vals))
    noisy = np.random.poisson(image * vals) / float(vals)
    return noisy
  elif noise_typ =="speckle":
    row,col,ch = image.shape
    gauss = np.random.randn(row,col,ch)
    gauss = gauss.reshape(row,col,ch)
    noisy = image + image * gauss
    return noisy

dst = noisy("s&p",saber)
plt.subplot(131)
plt.title("add noise")
plt.axis("off")
plt.imshow(dst)

plt.subplot(132)
plt.title("Prewitt Process horizontal")
plt.axis("off")
plt.imshow(PreWittAlogrithm(gray_saber,"horizontal"),cmap="binary")

plt.subplot(133)
plt.title("Prewitt Process vertical")
plt.axis("off")
plt.imshow(PreWittAlogrithm(gray_saber,"vertical"),cmap="binary")
plt.show()

结果演示:

 选择水平梯度或垂直梯度从上图可以看出对于边缘的影响还是相当大的.

1.4 Roberts交叉梯度算子

理论:

 Roberts交叉梯度算子由两个2×22×2的模版构成,如图:

 对如图的矩阵分别才用两个模版相乘,并加在一起


 简单表示即

代码及结果演示:

代码:

import cv2
from pylab import *

saber = cv2.imread("construction.jpg")
# 首先将原图像进行边界扩展,并将其转换为灰度图。
gray_saber = cv2.cvtColor(saber,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
gray_saber = cv2.resize(gray_saber,(200,200))

def RobertsOperator(roi):
  operator_first = np.array([[-1,0],[0,1]])
  operator_second = np.array([[0,-1],[1,0]])
  return np.abs(np.sum(roi[1:,1:]*operator_first))+np.abs(np.sum(roi[1:,1:]*operator_second))

def RobertsAlogrithm(image):
  image = cv2.copyMakeBorder(image,1,1,1,1,cv2.BORDER_DEFAULT)
  for i in range(1,image.shape[0]):
    for j in range(1,image.shape[1]):
      image[i,j] = RobertsOperator(image[i-1:i+2,j-1:j+2])
  return image[1:image.shape[0],1:image.shape[1]]

Robert_saber = RobertsAlogrithm(gray_saber)
plt.imshow(Robert_saber,cmap="binary")
plt.axis("off")
plt.show()

 结果演示:

1.5  Sobel算子,Robert算子,prewitt算子的比较

 Sobel算子是滤波算子的形式来提取边缘,X,Y方向各用一个模板,两个模板组合起来构成一个梯度算子。X方向模板对垂直边缘影响最大,Y方向模板对水平边缘影响最大。

 Robert算子是一种梯度算子,它用交叉的查分表示梯度,是一种利用局部差分算子寻找边缘的算子,对具有陡峭的低噪声的图像效果最好。

 prewitt算子是加权平均算子,对噪声有抑制作用,但是像素平均相当于对图像进行的同滤波,所以prewitt算子对边缘的定位不如robert算子。

二:Laplacian算子

2.1 Laplace算子理论

         Laplace算子是一种各向同性算子,二阶微分算子,具有旋转不变性。在只关心边缘的位置而不考虑其周围的象素灰度差值时比较合适。Laplace算子对孤立象素的响应要比对边缘或线的响应要更强烈,因此只适用于无噪声图象。存在噪声情况下,使用Laplacian算子检测边缘之前需要先进行低通滤波。所以,通常的分割算法都是把Laplacian算子和平滑算子结合起来生成一个新的模板。

 一个二维图像函数的拉普拉斯变换是各向同性的二阶导数,定义为:

 为了更适合于数字图像处理,将该方程表示为离散形式:

     另外,拉普拉斯算子还可以表示成模板的形式,如下图所示。从模板形式容易看出,如果在图像中一个较暗的区域中出现了一个亮点,那么用拉普拉斯运算就会使这个亮点变得更亮。因为图像中的边缘就是那些灰度发生跳变的区域,所以拉普拉斯锐化模板在边缘检测中很有用。一般增强技术对于陡峭的边缘和缓慢变化的边缘很难确定其边缘线的位置。但此算子却可用二次微分正峰和负峰之间的过零点来确定,对孤立点或端点更为敏感,因此特别适用于以突出图像中的孤立点、孤立线或线端点为目的的场合。同梯度算子一样,拉普拉斯算子也会增强图像中的噪声,有时用拉普拉斯算子进行边缘检测时,可将图像先进行平滑处理。

  离散拉普拉斯算子的模板:  

  其扩展模板:      。

      拉式算子用来改善因扩散效应的模糊特别有效,因为它符合降制模型。扩散效应是成像过程中经常发生的现象。

      Laplacian算子一般不以其原始形式用于边缘检测,因为其作为一个二阶导数,Laplacian算子对噪声具有无法接受的敏感性;同时其幅值产生算边缘,这是复杂的分割不希望有的结果;最后Laplacian算子不能检测边缘的方向;所以Laplacian在分割中所起的作用包括:(1)利用它的零交叉性质进行边缘定位;(2)确定一个像素是在一条边缘暗的一面还是亮的一面;一般使用的是高斯型拉普拉斯算子(Laplacian of a Gaussian,LoG),由于二阶导数是线性运算,利用LoG卷积一幅图像与首先使用高斯型平滑函数卷积改图像,然后计算所得结果的拉普拉斯是一样的。所以在LoG公式中使用高斯函数的目的就是对图像进行平滑处理,使用Laplacian算子的目的是提供一幅用零交叉确定边缘位置的图像;图像的平滑处理减少了噪声的影响并且它的主要作用还是抵消由Laplacian算子的二阶导数引起的逐渐增加的噪声影响。

   图像锐化处理的作用是使灰度反差增强,从而使模糊图像变得更加清晰。图像模糊的实质就是图像受到平均运算或积分运算,因此可以对图像进行逆运算,如微分运算能够突出图像细节,使图像变得更为清晰。由于拉普拉斯是一种微分算子,它的应用可增强图像中灰度突变的区域,减弱灰度的缓慢变化区域。因此,锐化处理可选择拉普拉斯算子对原图像进行处理,产生描述灰度突变的图像,再将拉普拉斯图像与原始图像叠加而产生锐化图像。拉普拉斯锐化的基本方法可以由下式表示:

 这种简单的锐化方法既可以产生拉普拉斯锐化处理的效果,同时又能保留背景信息,将原始图像叠加到拉普拉斯变换的处理结果中去,可以使图像中的各灰度值得到保留,使灰度突变处的对比度得到增强,最终结果是在保留图像背景的前提下,突现出图像中小的细节信息。

2.2 实验结果与分析

    图(a)显示了一幅花朵的图片,图(b)显示了用图(a)所示的拉普拉斯模板对该图像滤波后的结果。由图可以看出,将原始图像通过拉普拉斯变换后增强了图像中灰度突变处的对比度,使图像中小的细节部分得到增强并保留了图像的背景色调,使图像的细节比原始图像更加清晰。基于拉普拉斯变换的图像增强已成为图像锐化处理的基本工具。

 代码:

import cv2
from pylab import *

saber = cv2.imread("construction.jpg")
# 首先将原图像进行边界扩展,并将其转换为灰度图。
gray_saber = cv2.cvtColor(saber,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
gray_saber = cv2.resize(gray_saber,(200,200))


def LaplaceOperator(roi, operator_type):
  if operator_type == "fourfields":
    laplace_operator = np.array([[0, 1, 0], [1, -4, 1], [0, 1, 0]])
  elif operator_type == "eightfields":
    laplace_operator = np.array([[1, 1, 1], [1, -8, 1], [1, 1, 1]])
  else:
    raise ("type Error")
  result = np.abs(np.sum(roi * laplace_operator))
  return result


def LaplaceAlogrithm(image, operator_type):
  new_image = np.zeros(image.shape)
  image = cv2.copyMakeBorder(image, 1, 1, 1, 1, cv2.BORDER_DEFAULT)
  for i in range(1, image.shape[0] - 1):
    for j in range(1, image.shape[1] - 1):
      new_image[i - 1, j - 1] = LaplaceOperator(image[i - 1:i + 2, j - 1:j + 2], operator_type)
  new_image = new_image * (255 / np.max(image))
  return new_image.astype(np.uint8)

def noisy(noise_typ,image):
  if noise_typ == "gauss":
    row,col,ch= image.shape
    mean = 0
    var = 0.1
    sigma = var**0.5
    gauss = np.random.normal(mean,sigma,(row,col,ch))
    gauss = gauss.reshape(row,col,ch)
    noisy = image + gauss
    return noisy
  elif noise_typ == "s&p":
    row,col,ch = image.shape
    s_vs_p = 0.5
    amount = 0.004
    out = np.copy(image)
    num_salt = np.ceil(amount * image.size * s_vs_p)
    coords = [np.random.randint(0, i - 1, int(num_salt))
       for i in image.shape]
    out[coords] = 1
    num_pepper = np.ceil(amount* image.size * (1. - s_vs_p))
    coords = [np.random.randint(0, i - 1, int(num_pepper)) for i in image.shape]
    out[coords] = 0
    return out
  elif noise_typ == "poisson":
    vals = len(np.unique(image))
    vals = 2 ** np.ceil(np.log2(vals))
    noisy = np.random.poisson(image * vals) / float(vals)
    return noisy
  elif noise_typ =="speckle":
    row,col,ch = image.shape
    gauss = np.random.randn(row,col,ch)
    gauss = gauss.reshape(row,col,ch)
    noisy = image + image * gauss
    return noisy

plt.subplot(121)
plt.title("fourfields")
plt.imshow(LaplaceAlogrithm(gray_saber,"fourfields"),cmap="binary")
plt.axis("off")
plt.subplot(122)
plt.title("eightfields")
plt.imshow(LaplaceAlogrithm(gray_saber,"eightfields"),cmap="binary")
plt.axis("off")
plt.show()

结果演示;

 上图为比较取值不同的laplace算子实现的区别.

代码二:

import numpy as np
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm
import scipy.signal as signal   # 导入sicpy的signal模块

# Laplace算子
suanzi1 = np.array([[0, 1, 0],
          [1,-4, 1],
          [0, 1, 0]])

# Laplace扩展算子
suanzi2 = np.array([[1, 1, 1],
          [1,-8, 1],
          [1, 1, 1]])

# 打开图像并转化成灰度图像
image = Image.open("construction.jpg").convert("L")
image_array = np.array(image)

# 利用signal的convolve计算卷积
image_suanzi1 = signal.convolve2d(image_array,suanzi1,mode="same")
image_suanzi2 = signal.convolve2d(image_array,suanzi2,mode="same")

# 将卷积结果转化成0~255
image_suanzi1 = (image_suanzi1/float(image_suanzi1.max()))*255
image_suanzi2 = (image_suanzi2/float(image_suanzi2.max()))*255

# 为了使看清边缘检测结果,将大于灰度平均值的灰度变成255(白色)
image_suanzi1[image_suanzi1>image_suanzi1.mean()] = 255
image_suanzi2[image_suanzi2>image_suanzi2.mean()] = 255

# 显示图像
plt.subplot(2,1,1)
plt.imshow(image_array,cmap=cm.gray)
plt.axis("off")
plt.subplot(2,2,3)
plt.imshow(image_suanzi1,cmap=cm.gray)
plt.axis("off")
plt.subplot(2,2,4)
plt.imshow(image_suanzi2,cmap=cm.gray)
plt.axis("off")
plt.show()

结果:

其中上方为原图像

下方:左边为Laplace算子结果,右边为Laplace扩展算子结果

三: Canny算子

 Canny边缘检测是一种比较新的边缘检测算子,具有很好地边缘检测性能,该算子功能比前面几种都要好,但是它实现起来较为麻烦,Canny算子是一个具有滤波,增强,检测的多阶段的优化算子,在进行处理前,Canny算子先利用高斯平滑滤波器来平滑图像以除去噪声,Canny分割算法采用一阶偏导的有限差分来计算梯度幅值和方向,在处理过程中,Canny算子还将经过一个非极大值抑制的过程,最后Canny算子还采用两个阈值来连接边缘。

3.1  Canny边缘检测基本原理

 (1)图象边缘检测必须满足两个条件:一能有效地抑制噪声;二必须尽量精确确定边缘的位置。

 (2)根据对信噪比与定位乘积进行测度,得到最优化逼近算子。这就是Canny边缘检测算子。

 (3)类似与Marr(LoG)边缘检测方法,也属于先平滑后求导数的方法。

 

3.2  Canny边缘检测算法

step1: 用高斯滤波器平滑图象;

step2: 用一阶偏导的有限差分来计算梯度的幅值和方向;

step3: 对梯度幅值进行非极大值抑制

step4: 用双阈值算法检测和连接边缘

 step1 高斯平滑函数

step2 使用一阶有限查分计算偏导数阵列P和Q

step3 非极大值抑制

 

step4 用双阈值算法检测和连接边缘 

 对非极大值抑制图像作用两个阈值th1和th2,两者关系th1=0.4th2。我们把梯度值小于th1的像素的灰度值设为0,得到图像1。然后把梯度值小于th2的像素的灰度值设为0,得到图像2。由于图像2的阈值较高,去除大部分噪音,但同时也损失了有用的边缘信息。而图像1的阈值较低,保留了较多的信息,我们可以以图像2为基础,以图像1为补充来连结图像的边缘。

 链接边缘的具体步骤如下:

  对图像2进行扫描,当遇到一个非零灰度的像素p(x,y)时,跟踪以p(x,y)为开始点的轮廓线,直到轮廓线的终点q(x,y)。

  考察图像1中与图像2中q(x,y)点位置对应的点s(x,y)的8邻近区域。如果在s(x,y)点的8邻近区域中有非零像素s(x,y)存在,则将其包括到图像2中,作为r(x,y)点。从r(x,y)开始,重复第一步,直到我们在图像1和图像2中都无法继续为止。

  当完成对包含p(x,y)的轮廓线的连结之后,将这条轮廓线标记为已经访问。回到第一步,寻找下一条轮廓线。重复第一步、第二步、第三步,直到图像2中找不到新轮廓线为止。

 至此,完成canny算子的边缘检测。

3.3 代码及其结果演示

代码:

import cv2
from pylab import *

saber = cv2.imread("construction.jpg")
# 首先将原图像进行边界扩展,并将其转换为灰度图。
gray_saber = cv2.cvtColor(saber,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
gray_saber = cv2.resize(gray_saber,(200,200))


def GaussianOperator(roi):
  GaussianKernel = np.array([[1,2,1],[2,4,2],[1,2,1]])
  result = np.sum(roi*GaussianKernel/16)
  return result

def GaussianSmooth(image):
  new_image = np.zeros(image.shape)
  image = cv2.copyMakeBorder(image,1,1,1,1,cv2.BORDER_DEFAULT)
  for i in range(1,image.shape[0]-1):
    for j in range(1,image.shape[1]-1):
      new_image[i-1,j-1] =GaussianOperator(image[i-1:i+2,j-1:j+2])
  return new_image.astype(np.uint8)

smooth_saber = GaussianSmooth(gray_saber)
plt.subplot(121)
plt.title("Origin Image")
plt.axis("off")
plt.imshow(gray_saber,cmap="gray")
plt.subplot(122)
plt.title("GaussianSmooth Image")
plt.axis("off")
plt.imshow(smooth_saber,cmap="gray")
plt.show()

结果演示:

 四:降噪后进行边缘检测

  为了获得更好的边缘检测效果,可以先对图像进行模糊平滑处理,目的是去除图像中的高频噪声。

 首先用标准差为5的5*5高斯算子对图像进行平滑处理,然后利用Laplace的扩展算子对图像进行边缘检测。

代码:

import numpy as np
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm
import scipy.signal as signal

# 生成高斯算子的函数
def func(x,y,sigma=1):
  return 100*(1/(2*np.pi*sigma))*np.exp(-((x-2)**2+(y-2)**2)/(2.0*sigma**2))

# 生成标准差为5的5*5高斯算子
suanzi1 = np.fromfunction(func,(5,5),sigma=5)

# Laplace扩展算子
suanzi2 = np.array([[1, 1, 1],
          [1,-8, 1],
          [1, 1, 1]])

# 打开图像并转化成灰度图像
image = Image.open("4.JPG").convert("L")
image_array = np.array(image)

# 利用生成的高斯算子与原图像进行卷积对图像进行平滑处理
image_blur = signal.convolve2d(image_array, suanzi1, mode="same")

# 对平滑后的图像进行边缘检测
image2 = signal.convolve2d(image_blur, suanzi2, mode="same")

# 结果转化到0-255
image2 = (image2/float(image2.max()))*255

# 将大于灰度平均值的灰度值变成255(白色),便于观察边缘
image2[image2>image2.mean()] = 255

# 显示图像
plt.subplot(2,1,1)
plt.imshow(image_array,cmap=cm.gray)
plt.axis("off")
plt.subplot(2,1,2)
plt.imshow(image2,cmap=cm.gray)
plt.axis("off")
plt.show()

结果:

 

参考:https://www.cnblogs.com/cfantaisie/archive/2011/06/05/2073151.html

https://blog.csdn.net/sinat_32974931/article/details/51125516

https://www.cnblogs.com/lynsyklate/p/7881300.html

作者:战争热诚