.NET Core 使用RSA算法 加密/解密/签名/验证签名

C#

浏览数:1,569

2019-4-18

前言

前不久移植了支付宝官方的SDK,以适用ASP.NET Core使用支付宝支付,但是最近有好几位用户反应在Linux下使用会出错,调试发现是RSA加密的错误,下面具体讲一讲。

RSA在.NET Core的改动

以前我们使用RSA加密主要是使用RSACryptoServiceProvider这个类,在.NET Core中也有这个类,但是这个类并不支持跨平台,所以如果你是用这个类来进行加/解密在windows上运行是完全没有错误的,但是只要你一放到Linux下就会出现异常。

查阅资料得知,要解决这个问题,需要改用 System.Security.Cryptography.RSA.Create() 工厂方法,使用它之后,在 Windows 上创建的是 System.Security.Cryptography.RSACng 的实例,在 Mac 与 Linux 上创建的是 System.Security.Cryptography.RSAOpenSsl 的实例,它们都继承自 System.Security.Cryptography.RSA 抽象类。

RSACng:

相关资料:https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.security.cryptography.rsacng?view=netcore-2.0

RSAOpenSsl :

相关资料:https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/system.security.cryptography.rsaopenssl?view=netcore-2.0

在Windows上的调试截图:

在Mac上使用Visual studio For Mac 调试截图:

RSA公钥/私钥说明

这里的RSA加密/解密主要是针对于由OpenSSL生成的公钥/私钥字符串。ssh-keygen -t rsa 命令生成的公钥私钥是不行的。

公钥示例:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC7PyjMEuniN6BPn8oqzIZ6AO1N
jSTO9R3adCCIwKfKIEoWXXM+tHDpktdPKSaAsWJPTNAGvEvtxOfzXib/EMXKqD0e
Uy5MatfpRjRdf1hJVimmfrb09Qx2j7CsKLy7nD23m4xubdYBwvkjMwt/L3JxB5D6
qryW1wei/j1c+/OCxQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

私钥示例:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBgQC7PyjMEuniN6BPn8oqzIZ6AO1NjSTO9R3adCCIwKfKIEoWXXM+
tHDpktdPKSaAsWJPTNAGvEvtxOfzXib/EMXKqD0eUy5MatfpRjRdf1hJVimmfrb0
9Qx2j7CsKLy7nD23m4xubdYBwvkjMwt/L3JxB5D6qryW1wei/j1c+/OCxQIDAQAB
AoGAT7vGYJgRNf4f6qgNS4pKHTu10RcwPFyOOM7IZ9M5380+HyXuBB6MEjowKwpH
1fcy+LepwaR+5KG7b5uBGY4H2ticMtdysBd9gLwnY4Eh4j7LCWE54HvELpeWXkWp
FQdb/NQhcqMAGwYsTnRPdBqkrUmJBTYqEGkIlqCQ5vUJOCECQQDhe0KGmbq1RWp6
TDvgpA2dUmlt2fdP8oNW8O7MvbDaQRduoZnVRTPYCDKfzFqpNXL1hAYgth1N0vzD
nv3VoLcpAkEA1JcY+rLv5js1g5Luv8LaI5/3uOg0CW7fmh/LfGuz8k/OxASN+cAO
UjPHrxtc5xn1zat4/bnV5GEdlOp/DhquPQJBAIV2Fsdi4M+AueiPjPWHRQO0jvDV
jfwFOFZSn5YSRUa6NmtmPY6tumUJXSWWqKb1GwlVTuc3xBqXYsNLLUWwLhkCQQDJ
UJCiD0LohhdGEqUuSKnj5H9kxddJO4pZXFSI7UEJbJQDwcBkyn+FTm2BH+tZGZdQ
fVnlA89OJr0poOpSg+eNAkAKY85SR9KASaTiDBoPpJ8N805XEhd0Kq+ghzSThxL3
fVtKUQLiCh7Yd8oMd/G5S3xWJHUXSioATT8uPRH2bOb/
-----END RSA PRIVATE KEY-----

公钥/私钥生成

Windows&MAC_OSX可以使用有支付宝开发的RSA密钥生成工具:

使用此工具生成的时候一定要选择,PKCS1

下载地址:https://doc.open.alipay.com/docs/doc.htm?treeId=291&articleId=105971&docType=1

此外还可以使用OpenSSL工具命令来生成:https://doc.open.alipay.com/docs/doc.htm?articleId=106130&docType=1

.NET Core 中的使用

这里要讲一下RSA2算法。

什么是RSA2 ?RSA2 是在原来SHA1WithRSA签名算法的基础上,新增了支持SHA256WithRSA的签名算法。该算法比SHA1WithRSA有更强的安全能力。

算法名称 标准签名算法名称 备注
RSA2 SHA256WithRSA (强烈推荐使用),强制要求RSA密钥的长度至少为2048
RSA SHA1WithRSA 对RSA密钥的长度不限制,推荐使用2048位以上

签名的作用:保证数据完整性,机密性和发送方角色的不可抵赖性

这里来一发干货,我已经封装好的RSA/RSA2算法,支持加密/解密/签名/验证签名。

/// <summary>
/// RSA加解密 使用OpenSSL的公钥加密/私钥解密
/// 作者:李志强
/// 创建时间:2017年10月30日15:50:14
/// QQ:501232752
/// </summary>
public class RSAHelper
{
  private readonly RSA _privateKeyRsaProvider;
  private readonly RSA _publicKeyRsaProvider;
  private readonly HashAlgorithmName _hashAlgorithmName;
  private readonly Encoding _encoding;

  /// <summary>
  /// 实例化RSAHelper
  /// </summary>
  /// <param name="rsaType">加密算法类型 RSA SHA1;RSA2 SHA256 密钥长度至少为2048</param>
  /// <param name="encoding">编码类型</param>
  /// <param name="privateKey">私钥</param>
  /// <param name="publicKey">公钥</param>
  public RSAHelper(RSAType rsaType, Encoding encoding, string privateKey, string publicKey = null)
  {
    _encoding = encoding;
    if (!string.IsNullOrEmpty(privateKey))
    {
      _privateKeyRsaProvider = CreateRsaProviderFromPrivateKey(privateKey);
    }

    if (!string.IsNullOrEmpty(publicKey))
    {
      _publicKeyRsaProvider = CreateRsaProviderFromPublicKey(publicKey);
    }

    _hashAlgorithmName = rsaType == RSAType.RSA ? HashAlgorithmName.SHA1 : HashAlgorithmName.SHA256;
  }

  #region 使用私钥签名

  /// <summary>
  /// 使用私钥签名
  /// </summary>
  /// <param name="data">原始数据</param>
  /// <returns></returns>
  public string Sign(string data)
  {
    byte[] dataBytes = _encoding.GetBytes(data);

    var signatureBytes = _privateKeyRsaProvider.SignData(dataBytes, _hashAlgorithmName, RSASignaturePadding.Pkcs1);

    return Convert.ToBase64String(signatureBytes);
  }

  #endregion

  #region 使用公钥验证签名

  /// <summary>
  /// 使用公钥验证签名
  /// </summary>
  /// <param name="data">原始数据</param>
  /// <param name="sign">签名</param>
  /// <returns></returns>
  public bool Verify(string data,string sign)
  {
    byte[] dataBytes = _encoding.GetBytes(data);
    byte[] signBytes = Convert.FromBase64String(sign);

    var verify = _publicKeyRsaProvider.VerifyData(dataBytes, signBytes, _hashAlgorithmName, RSASignaturePadding.Pkcs1);

    return verify;
  }

  #endregion

  #region 解密

  public string Decrypt(string cipherText)
  {
    if (_privateKeyRsaProvider == null)
    {
      throw new Exception("_privateKeyRsaProvider is null");
    }
    return Encoding.UTF8.GetString(_privateKeyRsaProvider.Decrypt(Convert.FromBase64String(cipherText), RSAEncryptionPadding.Pkcs1));
  }

  #endregion

  #region 加密

  public string Encrypt(string text)
  {
    if (_publicKeyRsaProvider == null)
    {
      throw new Exception("_publicKeyRsaProvider is null");
    }
    return Convert.ToBase64String(_publicKeyRsaProvider.Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(text), RSAEncryptionPadding.Pkcs1));
  }

  #endregion

  #region 使用私钥创建RSA实例

  public RSA CreateRsaProviderFromPrivateKey(string privateKey)
  {
    var privateKeyBits = Convert.FromBase64String(privateKey);

    var rsa = RSA.Create();
    var rsaParameters = new RSAParameters();

    using (BinaryReader binr = new BinaryReader(new MemoryStream(privateKeyBits)))
    {
      byte bt = 0;
      ushort twobytes = 0;
      twobytes = binr.ReadUInt16();
      if (twobytes == 0x8130)
        binr.ReadByte();
      else if (twobytes == 0x8230)
        binr.ReadInt16();
      else
        throw new Exception("Unexpected value read binr.ReadUInt16()");

      twobytes = binr.ReadUInt16();
      if (twobytes != 0x0102)
        throw new Exception("Unexpected version");

      bt = binr.ReadByte();
      if (bt != 0x00)
        throw new Exception("Unexpected value read binr.ReadByte()");

      rsaParameters.Modulus = binr.ReadBytes(GetIntegerSize(binr));
      rsaParameters.Exponent = binr.ReadBytes(GetIntegerSize(binr));
      rsaParameters.D = binr.ReadBytes(GetIntegerSize(binr));
      rsaParameters.P = binr.ReadBytes(GetIntegerSize(binr));
      rsaParameters.Q = binr.ReadBytes(GetIntegerSize(binr));
      rsaParameters.DP = binr.ReadBytes(GetIntegerSize(binr));
      rsaParameters.DQ = binr.ReadBytes(GetIntegerSize(binr));
      rsaParameters.InverseQ = binr.ReadBytes(GetIntegerSize(binr));
    }

    rsa.ImportParameters(rsaParameters);
    return rsa;
  }

  #endregion

  #region 使用公钥创建RSA实例

  public RSA CreateRsaProviderFromPublicKey(string publicKeyString)
  {
    // encoded OID sequence for PKCS #1 rsaEncryption szOID_RSA_RSA = "1.2.840.113549.1.1.1"
    byte[] seqOid = { 0x30, 0x0D, 0x06, 0x09, 0x2A, 0x86, 0x48, 0x86, 0xF7, 0x0D, 0x01, 0x01, 0x01, 0x05, 0x00 };
    byte[] seq = new byte[15];

    var x509Key = Convert.FromBase64String(publicKeyString);

    // --------- Set up stream to read the asn.1 encoded SubjectPublicKeyInfo blob ------
    using (MemoryStream mem = new MemoryStream(x509Key))
    {
      using (BinaryReader binr = new BinaryReader(mem)) //wrap Memory Stream with BinaryReader for easy reading
      {
        byte bt = 0;
        ushort twobytes = 0;

        twobytes = binr.ReadUInt16();
        if (twobytes == 0x8130) //data read as little endian order (actual data order for Sequence is 30 81)
          binr.ReadByte();  //advance 1 byte
        else if (twobytes == 0x8230)
          binr.ReadInt16();  //advance 2 bytes
        else
          return null;

        seq = binr.ReadBytes(15);    //read the Sequence OID
        if (!CompareBytearrays(seq, seqOid))  //make sure Sequence for OID is correct
          return null;

        twobytes = binr.ReadUInt16();
        if (twobytes == 0x8103) //data read as little endian order (actual data order for Bit String is 03 81)
          binr.ReadByte();  //advance 1 byte
        else if (twobytes == 0x8203)
          binr.ReadInt16();  //advance 2 bytes
        else
          return null;

        bt = binr.ReadByte();
        if (bt != 0x00)   //expect null byte next
          return null;

        twobytes = binr.ReadUInt16();
        if (twobytes == 0x8130) //data read as little endian order (actual data order for Sequence is 30 81)
          binr.ReadByte();  //advance 1 byte
        else if (twobytes == 0x8230)
          binr.ReadInt16();  //advance 2 bytes
        else
          return null;

        twobytes = binr.ReadUInt16();
        byte lowbyte = 0x00;
        byte highbyte = 0x00;

        if (twobytes == 0x8102) //data read as little endian order (actual data order for Integer is 02 81)
          lowbyte = binr.ReadByte(); // read next bytes which is bytes in modulus
        else if (twobytes == 0x8202)
        {
          highbyte = binr.ReadByte(); //advance 2 bytes
          lowbyte = binr.ReadByte();
        }
        else
          return null;
        byte[] modint = { lowbyte, highbyte, 0x00, 0x00 };  //reverse byte order since asn.1 key uses big endian order
        int modsize = BitConverter.ToInt32(modint, 0);

        int firstbyte = binr.PeekChar();
        if (firstbyte == 0x00)
        {  //if first byte (highest order) of modulus is zero, don't include it
          binr.ReadByte();  //skip this null byte
          modsize -= 1;  //reduce modulus buffer size by 1
        }

        byte[] modulus = binr.ReadBytes(modsize);  //read the modulus bytes

        if (binr.ReadByte() != 0x02)      //expect an Integer for the exponent data
          return null;
        int expbytes = (int)binr.ReadByte();    // should only need one byte for actual exponent data (for all useful values)
        byte[] exponent = binr.ReadBytes(expbytes);

        // ------- create RSACryptoServiceProvider instance and initialize with public key -----
        var rsa = RSA.Create();
        RSAParameters rsaKeyInfo = new RSAParameters
        {
          Modulus = modulus,
          Exponent = exponent
        };
        rsa.ImportParameters(rsaKeyInfo);

        return rsa;
      }

    }
  }

  #endregion

  #region 导入密钥算法

  private int GetIntegerSize(BinaryReader binr)
  {
    byte bt = 0;
    int count = 0;
    bt = binr.ReadByte();
    if (bt != 0x02)
      return 0;
    bt = binr.ReadByte();

    if (bt == 0x81)
      count = binr.ReadByte();
    else
    if (bt == 0x82)
    {
      var highbyte = binr.ReadByte();
      var lowbyte = binr.ReadByte();
      byte[] modint = { lowbyte, highbyte, 0x00, 0x00 };
      count = BitConverter.ToInt32(modint, 0);
    }
    else
    {
      count = bt;
    }

    while (binr.ReadByte() == 0x00)
    {
      count -= 1;
    }
    binr.BaseStream.Seek(-1, SeekOrigin.Current);
    return count;
  }

  private bool CompareBytearrays(byte[] a, byte[] b)
  {
    if (a.Length != b.Length)
      return false;
    int i = 0;
    foreach (byte c in a)
    {
      if (c != b[i])
        return false;
      i++;
    }
    return true;
  }

  #endregion

}

/// <summary>
/// RSA算法类型
/// </summary>
public enum RSAType
{
  /// <summary>
  /// SHA1
  /// </summary>
  RSA = 0,
  /// <summary>
  /// RSA2 密钥长度至少为2048
  /// SHA256
  /// </summary>
  RSA2
}

使用:

static void Main(string[] args)
{
  //2048 公钥
  string publicKey =
    "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoQh0wEqx/R2H1v00IU12Oc30fosRC/frhH89L6G+fzeaqI19MYQhEPMU13wpeqRONCUta+2iC1sgCNQ9qGGf19yGdZUfueaB1Nu9rdueQKXgVurGHJ+5N71UFm+OP1XcnFUCK4wT5d7ZIifXxuqLehP9Ts6sNjhVfa+yU+VjF5HoIe69OJEPo7OxRZcRTe17khc93Ic+PfyqswQJJlY/bgpcLJQnM+QuHmxNtF7/FpAx9YEQsShsGpVo7JaKgLo+s6AFoJ4QldQKir2vbN9vcKRbG3piElPilWDpjXQkOJZhUloh/jd7QrKFimZFldJ1r6Q59QYUyGKZARUe0KZpMQIDAQAB";
  //2048 私钥
  string privateKey =
    "MIIEpAIBAAKCAQEAoQh0wEqx/R2H1v00IU12Oc30fosRC/frhH89L6G+fzeaqI19MYQhEPMU13wpeqRONCUta+2iC1sgCNQ9qGGf19yGdZUfueaB1Nu9rdueQKXgVurGHJ+5N71UFm+OP1XcnFUCK4wT5d7ZIifXxuqLehP9Ts6sNjhVfa+yU+VjF5HoIe69OJEPo7OxRZcRTe17khc93Ic+PfyqswQJJlY/bgpcLJQnM+QuHmxNtF7/FpAx9YEQsShsGpVo7JaKgLo+s6AFoJ4QldQKir2vbN9vcKRbG3piElPilWDpjXQkOJZhUloh/jd7QrKFimZFldJ1r6Q59QYUyGKZARUe0KZpMQIDAQABAoIBAQCRZLUlOUvjIVqYvhznRK1OG6p45s8JY1r+UnPIId2Bt46oSLeUkZvZVeCnfq9k0Bzb8AVGwVPhtPEDh73z3dEYcT/lwjLXAkyPB6gG5ZfI/vvC/k7JYV01+neFmktw2/FIJWjEMMF2dvLNZ/Pm4bX1Dz9SfD/45Hwr8wqrvRzvFZsj5qqOxv9RPAudOYwCwZskKp/GF+L+3Ycod1Wu98imzMZUH+L5dQuDGg3kvf3ljIAegTPoqYBg0imNPYY/EGoFKnbxlK5S5/5uAFb16dGJqAz3XQCz9Is/IWrOTu0etteqV2Ncs8uqPdjed+b0j8CMsr4U1xjwPQ8WwdaJtTkRAoGBANAndgiGZkCVcc9975/AYdgFp35W6D+hGQAZlL6DmnucUFdXbWa/x2rTSEXlkvgk9X/PxOptUYsLJkzysTgfDywZwuIXLm9B3oNmv3bVgPXsgDsvDfaHYCgz0nHK6NSrX2AeX3yO/dFuoZsuk+J+UyRigMqYj0wjmxUlqj183hinAoGBAMYMOBgF77OXRII7GAuEut/nBeh2sBrgyzR7FmJMs5kvRh6Ck8wp3ysgMvX4lxh1ep8iCw1R2cguqNATr1klOdsCTOE9RrhuvOp3JrYzuIAK6MpH/uBICy4w1rW2+gQySsHcH40r+tNaTFQ7dQ1tef//iy/IW8v8i0t+csztE1JnAoGABdtWYt8FOYP688+jUmdjWWSvVcq0NjYeMfaGTOX/DsNTL2HyXhW/Uq4nNnBDNmAz2CjMbZwt0y+5ICkj+2REVQVUinAEinTcAe5+LKXNPx4sbX3hcrJUbk0m+rSu4G0B/f5cyXBsi9wFCAzDdHgBduCepxSr04Sc9Hde1uQQi7kCgYB0U20HP0Vh+TG2RLuE2HtjVDD2L/CUeQEiXEHzjxXWnhvTg+MIAnggvpLwQwmMxkQ2ACr5sd/3YuCpB0bxV5o594nsqq9FWVYBaecFEjAGlWHSnqMoXWijwu/6X/VOTbP3VjH6G6ECT4GR4DKKpokIQrMgZ9DzaezvdOA9WesFdQKBgQCWfeOQTitRJ0NZACFUn3Fs3Rvgc9eN9YSWj4RtqkmGPMPvguWo+SKhlk3IbYjrRBc5WVOdoX8JXb2/+nAGhPCuUZckWVmZe5pMSr4EkNQdYeY8kOXGSjoTOUH34ZdKeS+e399BkBWIiXUejX/Srln0H4KoHnTWgxwNpTsBCgXu8Q==";

  var rsa = new RSAHelper(RSAType.RSA2,Encoding.UTF8, privateKey, publicKey);

  string str = "博客园 http://www.cnblogs.com/";

  Console.WriteLine("原始字符串:"+str);

  //加密
  string enStr = rsa.Encrypt(str);

  Console.WriteLine("加密字符串:"+enStr);

  //解密
  string deStr = rsa.Decrypt(enStr);

  Console.WriteLine("解密字符串:"+deStr);

  //私钥签名
  string signStr = rsa.Sign(str);

  Console.WriteLine("字符串签名:" + signStr);

  //公钥验证签名
  bool signVerify = rsa.Verify(str,signStr);

  Console.WriteLine("验证签名:" + signVerify);

  Console.ReadKey();
}

运行:

参考

本文Demo:https://github.com/stulzq/DotnetCore.RSA