原生PHP生成 excl、word文件

php

浏览数:709

2019-1-8


';    
  $output  .=  '图片';    
  $output  .=  '下面是一张图片';    
  $output  .=  '';    
  $output  .=  ''; 


  echo  $output;   ?>